"MARKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000020021
NIP
8390203760
REGON
770514033

Podsumowanie

aktywa
119,8 mln
przychód
309,2 mln
zysk
151 tys.
wartość firmy
260,3 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GŁOBINO
Adres
UL. PRZEMYSŁOWA, 11
Kod pocztowy
76-200
Rejestracja
2001-06-18
Rozpoczęcie działalności
1991-09-12
Kapitał zakładowy
375000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "markos" osiągnęła 309 200 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 308 383 616 zł. Pozostałe przychody to 817 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 308 232 536 zł.
Zysk netto wyniósł 151 081 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 965 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 309 200 975 zł w 2023 roku.
• 326 246 449 zł w 2022 roku.
• 239 949 453 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -246 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 081 zł w 2023 roku.
• 15 448 800 zł w 2022 roku.
• 7 194 439 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "markos" wynosi 260 281 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 510 807 zł a 773 002 436 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 982 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 260 281 310 zł w 2023 roku.
• 337 597 525 zł w 2022 roku.
• 237 937 151 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "markos" wyniosła 119 767 031 zł.
a
ktywa trwałe to 54 306 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 460 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 767 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 390 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 376 359 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 915 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 767 031 zł w 2023 roku.
• 124 763 989 zł w 2022 roku.
• 105 565 413 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "markos" wyniosły 48 376 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 767 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 817 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 376 359 zł w 2023 roku
• 47 024 397 zł w 2022 roku
• 39 974 621 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "markos" wykazała przychody na poziomie 309 200 975 zł.
Organizacja zarobiła 574 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 423 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 74% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 423 896 zł w 2023 roku
• 81 278 zł w 2022 roku
• 447 868 zł w 2021 roku

Organizacja "markos" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ax Composites Oy posiada 50 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Gebr.faßmer Ag [s.a.] posiada 25 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 10.07.2024 jest Ax Composites Oy kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2024 do 10.07.2024:
• Gebr.faßmer Ag [s.a.] (33% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Kosescy (33% udziałów)
• Marciniak Grzegorz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.02.2020 do 25.03.2024:
• Gebr.faßmer Ag [s.a.] (33% udziałów)
• Marciniak Grzegorz (33% udziałów)