ARWIMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000972226

NIP

7773389908

REGON

522145007

aktywa

15,9 mld

przychód

16,6 mld

zysk netto

-17,3 mln

wartość firmy

18,4 mld

Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
BUK
Adres
UL. ZAKŁADOWA, 27
Kod pocztowy
64-320
Rejestracja
2022-05-30
Rozpoczęcie działalności
2022-05-30
Kapitał zakładowy
1404400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Arwimont osiągnęła 16 627 225 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 627 225 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 644 559 000 zł.
Strata netto wyniosła 17 334 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 313 612 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 627 225 000 zł w 2023 roku.
• 5 586 030 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8 667 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 334 000 zł w 2023 roku.
• 306 540 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Arwimont wynosi 18 421 383 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 568 062 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 208 816 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 421 383 417 zł w 2023 roku.
• 11 362 310 zł w 2022 roku.
• 3 750 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Arwimont wyniosła 15 917 691 000 zł.
a
ktywa trwałe to 11 709 924 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 207 767 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 917 691 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 782 088 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 135 603 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 956 346 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 917 692 000 zł w 2023 roku.
• 17 761 002 zł w 2022 roku.
• 5 000 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Arwimont wyniosły 6 135 603 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 917 692 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 067 801 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 135 603 000 zł w 2023 roku
• 9 211 495 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Arwimont wykazała przychody na poziomie 16 627 225 000 zł.
Organizacja zarobiła 10 193 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 527 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 334 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 270% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 763 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 527 000 zł w 2023 roku
• 119 327 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Arwimont wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych kurków i zaworów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 96.9%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 48.47 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Wielądek Zbigniew posiada 5007 udziałów, które stanowią 36% firmy.
Stępniak Wiesława posiada 3944 udziałów, które stanowią 28% firmy.
Łagocki Roman posiada 1777 udziałów, które stanowią 13% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2023 jest Wielądek Zbigniew kontrolujący 36% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2022 do 27.04.2023 był Spółdzielnia Pracy "arwimont" W Likwidacji kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.05.2022 do 17.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Spółdzielnia Pracy "arwimont" W Likwidacji . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje

Organizacja Numer KRS
1
0000953506
2
0000109354
3
0000236963
4
0000025859
5
0000062306
6
0000089950
7
0000140485
8
0000097492
9
0000025861
10
0000068958
11
0000769487
12
0000090173
13
0000240078
14
0000110570
15
0000338807
16
0000203643
17
0000482312
18
0000122036
19
0000171489
20
0000100453
21
0000997007
22
0000524698
23
0000199425
24
0000702765
25
0000453237
26
0000243187
27
0000347663
28
0000011092
29
0000017444
30
0000047696