ALLIANZ QUANTITATIVE ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000937613
NIP
5272980251
REGON
520643770

Podsumowanie

aktywa
2,2 mln
przychód
5,8 mln
zysk
222 tys.
wartość firmy
6,3 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 101
Kod pocztowy
50-016
Rejestracja
2021-12-07
Rozpoczęcie działalności
2021-12-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Allianz quantitative analytics osiągnęła 5 789 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 755 057 zł. Pozostałe przychody to 34 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 532 600 zł.
Zysk netto wyniósł 222 458 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 894 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 789 349 zł w 2023 roku.
• 4 836 125 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 458 zł w 2023 roku.
• 79 564 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Allianz quantitative analytics wynosi 6 329 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 580 266 zł a 14 473 371 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 164 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 329 663 zł w 2023 roku.
• 4 955 762 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Allianz quantitative analytics wyniosła 2 216 690 zł.
a
ktywa trwałe to 294 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 922 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 216 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 107 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 668 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 108 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 216 690 zł w 2023 roku.
• 2 003 163 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Allianz quantitative analytics wyniosły 109 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 216 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 668 zł w 2023 roku
• 118 599 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Allianz quantitative analytics wykazała przychody na poziomie 5 789 349 zł.
Organizacja zarobiła 241 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 138 zł w 2023 roku
• 16 044 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Allianz quantitative analytics wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2022 jest Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2021 do 18.02.2022 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.