PLWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000897866
NIP
5592055798
REGON
389036166

Podsumowanie

aktywa
167,9 mln
przychód
1,7 mld
zysk
334 tys.
wartość firmy
1,2 mld
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
ŚWIECIE
Adres
UL. BYDGOSKA, 1
Kod pocztowy
86-100
Rejestracja
2021-05-20
Rozpoczęcie działalności
2021-05-20
Kapitał zakładowy
4500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.plwd.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, SPÓŁKĘ BĘDĄ REPREZENTOWAĆ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Plwd osiągnęła 1 712 628 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 712 628 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 712 294 553 zł.
Zysk netto wyniósł 333 652 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 570 876 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 712 628 205 zł w 2023 roku.
• 2 017 587 958 zł w 2022 roku.
• 292 085 266 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 652 zł w 2023 roku.
• 307 519 zł w 2022 roku.
• 111 619 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Plwd wynosi 1 147 026 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 336 518 zł a 4 281 570 511 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 342 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 147 026 336 zł w 2023 roku.
• 1 349 978 066 zł w 2022 roku.
• 198 628 702 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Plwd wyniosła 167 864 625 zł.
a
ktywa trwałe to 2 965 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 164 899 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 864 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 252 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 611 835 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 954 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 864 625 zł w 2023 roku.
• 220 302 169 zł w 2022 roku.
• 95 045 213 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Plwd wyniosły 162 611 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 864 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 203 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 611 835 zł w 2023 roku
• 215 383 031 zł w 2022 roku
• 90 433 594 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Plwd wykazała przychody na poziomie 1 712 628 205 zł.
Organizacja zarobiła 739 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 405 459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 135 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 405 459 zł w 2023 roku
• 212 608 zł w 2022 roku
• 64 377 zł w 2021 roku

Organizacja Plwd wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Mondi Świecie posiada 1530 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Mercer Holz Gmbh posiada 1170 udziałów, które stanowią 26% firmy.
Wood & Paper A.s. posiada 1125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Slovwood Ruzomberok A.s. posiada 675 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 21.06.2024 jest Mondi Świecie kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2021 do 21.06.2024 był Mondi Świecie kontrolując 34% udziałów.
W okresie od 20.05.2021 do 31.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Mondi Świecie . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.