"WHOLESALE STOCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000810946
NIP
7922307271
REGON
384323062

Podsumowanie

aktywa
1,4 mln
przychód
10 mln
zysk
-90 tys.
wartość firmy
6,7 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
JAROSŁAW
Adres
UL. ZBOŻOWA, 6
Kod pocztowy
37-500
Rejestracja
2019-11-05
Rozpoczęcie działalności
2019-09-04
Kapitał zakładowy
80000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
rossk9409@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO KWOTY ZOBOWIĄZAŃ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 400.000,00 ZŁ, POWYŻEJ TEJ KWOTY CZŁONKOWIE ZARZĄDU MUSZĄ DZIAŁAĆ WSPÓLNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "wholesale stock" osiągnęła 9 996 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 920 177 zł. Pozostałe przychody to 76 596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 010 385 zł.
Strata netto wyniosła 90 207 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 999 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 996 773 zł w 2023 roku.
• 15 968 712 zł w 2022 roku.
• 8 396 208 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -90 207 zł w 2023 roku.
• 141 146 zł w 2022 roku.
• 10 255 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wholesale stock" wynosi 6 664 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 991 932 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 332 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 664 515 zł w 2023 roku.
• 11 236 065 zł w 2022 roku.
• 5 638 491 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "wholesale stock" wyniosła 1 424 015 zł.
a
ktywa trwałe to 19 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 404 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 424 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -39 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 463 778 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 424 015 zł w 2023 roku.
• 4 604 320 zł w 2022 roku.
• 610 581 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 227%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "wholesale stock" wyniosły 1 463 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 424 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 463 778 zł w 2023 roku
• 4 570 089 zł w 2022 roku
• 717 496 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "wholesale stock" wykazała przychody na poziomie 9 996 773 zł.
Organizacja zarobiła -90 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -90 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 24 365 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja "wholesale stock" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Andriichuk Rostyslav posiada 600 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Manzhus Oksana posiada 200 udziałów, które stanowią 25% firmy.