LOOKSTORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783720
NIP
6322023139
REGON
383207810

Podsumowanie

aktywa
34 tys.
przychód
140 tys.
zysk
11 tys.
wartość firmy
136 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
JAWORZNO
Adres
UL. LEŚNA, 78
Kod pocztowy
43-600
Rejestracja
2019-04-26
Rozpoczęcie działalności
2019-04-26
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lookstore osiągnęła 139 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 132 961 zł. Pozostałe przychody to 6878 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 310 zł.
Zysk netto wyniósł 10 651 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 839 zł w 2022 roku.
• 249 647 zł w 2021 roku.
• 231 941 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 651 zł w 2022 roku.
• 3783 zł w 2021 roku.
• -33 327 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lookstore wynosi 135 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 349 598 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 832 zł w 2022 roku.
• 181 565 zł w 2021 roku.
• 154 627 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lookstore wyniosła 33 549 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 335 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 549 zł w 2022 roku.
• 19 599 zł w 2021 roku.
• 27 261 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -223%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lookstore wyniosły 38 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 335 zł w 2022 roku
• 35 036 zł w 2021 roku
• 46 482 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2022 roku
• 179% w 2021 roku
• 171% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lookstore wykazała przychody na poziomie 139 839 zł.
Organizacja zarobiła 10 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Lookstore wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Widzisz Michał posiada 80 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Widzisz Angelina posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2024 jest Widzisz Michał kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2019 do 15.03.2024:
• Widzisz Gabriela (33% udziałów)
• Karaś Sebastian (33% udziałów)
• Widzisz Michał (33% udziałów)