EVOSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762999
NIP
8172191266
REGON
382068565

Podsumowanie

aktywa
2,6 mln
przychód
10 mln
zysk
966 tys.
wartość firmy
11,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
ALEJA POKOJU, 62
Kod pocztowy
31-564
Rejestracja
2018-12-18
Rozpoczęcie działalności
2018-12-18
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Evostil osiągnęła 9 983 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 983 270 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 017 478 zł.
Zysk netto wyniósł 965 792 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 495 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 983 280 zł w 2022 roku.
• 8 988 406 zł w 2021 roku.
• 2 027 069 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 241 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 965 792 zł w 2022 roku.
• 586 959 zł w 2021 roku.
• 505 238 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evostil wynosi 11 579 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 060 775 zł a 24 958 201 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 894 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 579 465 zł w 2022 roku.
• 8 838 490 zł w 2021 roku.
• 3 708 763 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Evostil wyniosła 2 588 974 zł.
a
ktywa trwałe to 417 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 171 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 588 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 414 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 174 608 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 588 974 zł w 2022 roku.
• 1 539 012 zł w 2021 roku.
• 1 070 558 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Evostil wyniosły 1 174 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 588 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 174 608 zł w 2022 roku
• 874 499 zł w 2021 roku
• 621 984 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Evostil wykazała przychody na poziomie 9 983 280 zł.
Organizacja zarobiła 995 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 965 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 464 zł w 2022 roku
• 80 835 zł w 2021 roku
• 23 148 zł w 2020 roku

Organizacja Evostil wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Rączka Jakub posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.