TIBERIUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749140
NIP
6762554740
REGON
381318280

Podsumowanie

aktywa
26,9 mln
przychód
240,9 mln
zysk
1,3 mln
wartość firmy
167,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. ŚW. TOMASZA, 34
Kod pocztowy
31-027
Rejestracja
2018-09-14
Rozpoczęcie działalności
2018-09-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
agnieszka.haber@tiberiusgroup.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Tiberius poland osiągnęła 240 850 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 239 640 812 zł. Pozostałe przychody to 1 209 739 zł.
Całkowite koszty wyniosły 238 309 236 zł.
Zysk netto wyniósł 1 331 576 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 170 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 850 551 zł w 2023 roku.
• 342 031 044 zł w 2022 roku.
• 97 940 771 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 266 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 331 576 zł w 2023 roku.
• 335 855 zł w 2022 roku.
• 292 237 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tiberius poland wynosi 167 566 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 673 601 zł a 602 126 376 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 513 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 167 566 939 zł w 2023 roku.
• 230 039 036 zł w 2022 roku.
• 66 885 824 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Tiberius poland wyniosła 26 863 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 863 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 863 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 231 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 631 691 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 372 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 863 160 zł w 2023 roku.
• 54 994 920 zł w 2022 roku.
• 7 635 469 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Tiberius poland wyniosły 24 631 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 863 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 926 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 631 691 zł w 2023 roku
• 54 095 028 zł w 2022 roku
• 7 071 432 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Tiberius poland wykazała przychody na poziomie 240 850 551 zł.
Organizacja zarobiła 1 495 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 331 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 658 zł w 2023 roku
• 43 290 zł w 2022 roku
• 69 927 zł w 2021 roku

Organizacja Tiberius poland wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Tiberius Group Ag posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2018 jest Tiberius Group Ag kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2018 do 05.11.2018 był Drogoń Maciej kontrolując 100% udziałów.