CLAR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000741044
NIP
7811976862
REGON
380812918

Podsumowanie

aktywa
116,4 mln
przychód
371,8 mln
zysk
6,1 mln
wartość firmy
408,6 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. KLEMENSA JANICKIEGO, 20B
Kod pocztowy
60-542
Rejestracja
2018-07-23
Rozpoczęcie działalności
2018-07-23
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.clarsystem.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Clar holding osiągnęła 371 834 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 371 830 173 zł. Pozostałe przychody to 4380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 702 366 zł.
Zysk netto wyniósł 6 127 807 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 366 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 371 834 553 zł w 2022 roku.
• 354 091 712 zł w 2021 roku.
• 334 644 332 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 225 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 127 807 zł w 2022 roku.
• 11 721 871 zł w 2021 roku.
• 11 327 792 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clar holding wynosi 408 601 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 61 278 067 zł a 929 586 383 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 720 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 408 601 393 zł w 2022 roku.
• 424 422 939 zł w 2021 roku.
• 402 611 085 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Clar holding wyniosła 116 413 784 zł.
a
ktywa trwałe to 46 743 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 670 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 413 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 804 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 609 428 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 282 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 413 784 zł w 2022 roku.
• 116 161 237 zł w 2021 roku.
• 118 567 974 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 413 784 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Clar holding wykazała przychody na poziomie 371 834 553 zł.
Organizacja zarobiła 9 954 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 826 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 127 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 765 314 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 826 571 zł w 2022 roku
• 4 012 518 zł w 2021 roku
• 5 415 677 zł w 2020 roku

Organizacja Clar holding wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Maciejewski Szymon posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Straburzyński Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do CLAR HOLDING

Organizacja Numer KRS
1
0000641904
2
0000042034
3
0000547403
4
0000877671
5
0000715575
6
0000184484
7
0000253530
8
0000290100
9
0000816071
10
0000047035
11
0000005973
12
0000905805
13
0000877272
14
0000395528
15
0000063427
16
0000107447
17
0000087930
18
0000125926
19
0000921047
20
0000470035
21
0000496690
22
0000496555
23
0000438171
24
0000108846
25
0000819023
26
0000413151
27
0000624759
28
0000326017
29
0000191493
30
0000330118