KATRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725152
NIP
5050127573
REGON
380206514

Podsumowanie

aktywa
1,6 mld
przychód
10,6 mld
zysk
590,8 mln
wartość firmy
9,8 mld
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
MILEJÓW
Adres
, 163
Kod pocztowy
21-020
Rejestracja
2018-05-11
Rozpoczęcie działalności
2018-05-11
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.katrans.eu
Email
karol@katrans.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Katrans logistics osiągnęła 10 642 572 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 540 945 000 zł. Pozostałe przychody to 101 627 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 950 144 000 zł.
Zysk netto wyniósł 590 801 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 642 572 000 zł w 2022 roku.
• 6 068 485 000 zł w 2021 roku.
• 6 438 067 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 160 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 801 000 zł w 2022 roku.
• -664 646 000 zł w 2021 roku.
• 36 404 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Katrans logistics wynosi 9 771 558 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 313 306 500 zł a 26 606 430 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 954 311 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 771 558 500 zł w 2022 roku.
• 4 261 856 917 zł w 2021 roku.
• 5 179 649 167 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Katrans logistics wyniosła 1 610 829 000 zł.
a
ktywa trwałe to 107 109 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 503 720 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 610 829 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 743 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 193 086 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 165 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 610 828 000 zł w 2022 roku.
• 1 084 852 000 zł w 2021 roku.
• 1 478 531 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Katrans logistics wyniosły 1 193 086 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 610 828 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 617 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 193 086 000 zł w 2022 roku
• 796 585 000 zł w 2021 roku
• 489 213 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Katrans logistics wykazała przychody na poziomie 10 642 572 000 zł.
Organizacja zarobiła 729 384 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 583 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 590 801 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 583 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3 600 000 zł w 2020 roku

Organizacja Katrans logistics wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Chruścik Karol posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.