PDF TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535556
NIP
5892016118
REGON
360350126

Podsumowanie

aktywa
2,4 mln
przychód
10 mln
zysk
-905 tys.
wartość firmy
6,7 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
KOBYSEWO
Adres
UL. DŁUGA RYGA, 7
Kod pocztowy
83-304
Rejestracja
2014-12-19
Rozpoczęcie działalności
2014-12-19
Kapitał zakładowy
70000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pdf transport osiągnęła 9 975 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 973 255 zł. Pozostałe przychody to 1949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 878 605 zł.
Strata netto wyniosła 905 350 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -771 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 975 203 zł w 2022 roku.
• 9 747 948 zł w 2021 roku.
• 12 976 888 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -905 350 zł w 2022 roku.
• -583 813 zł w 2021 roku.
• 201 526 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pdf transport wynosi 6 650 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 938 009 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -514 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 650 136 zł w 2022 roku.
• 6 498 632 zł w 2021 roku.
• 9 457 361 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pdf transport wyniosła 2 383 305 zł.
a
ktywa trwałe to 18 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 364 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 383 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 743 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 126 551 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 383 305 zł w 2022 roku.
• 2 402 235 zł w 2021 roku.
• 2 556 147 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pdf transport wyniosły 4 126 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 383 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 173%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 126 551 zł w 2022 roku
• 3 240 131 zł w 2021 roku
• 2 810 230 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 173% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pdf transport wykazała przychody na poziomie 9 975 203 zł.
Organizacja zarobiła -905 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -905 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Pdf transport wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Foley Peter posiada 350 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Foley Damian posiada 350 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Foley Peter (50% udziałów)
• Foley Damian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.09.2018 do 19.07.2019:
• Foley Peter James (50% udziałów)
• Foley Damian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2014 do 07.09.2018:
• Foley Peter James (50% udziałów)
• Foley Damian (50% udziałów)