HEDRICK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424888
NIP
5272678813
REGON
146181238

Podsumowanie

aktywa
801
przychód
0
zysk
-2 tys.
wartość firmy
0
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
JAGIELLOŃSKA, 55A
Kod pocztowy
03-301
Rejestracja
2012-06-23
Rozpoczęcie działalności
2012-07-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hedrick investments osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1535 zł.
Strata netto wyniosła 1535 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2021 roku.
• 2000 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1535 zł w 2021 roku.
• 372 zł w 2020 roku.
• -1295 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hedrick investments wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku.
• 2820 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hedrick investments wyniosła 801 zł.
a
ktywa trwałe to 51 zł.
a
ktywa obrotowe to 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3805 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 801 zł w 2021 roku.
• 1005 zł w 2020 roku.
• 387 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -191%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hedrick investments wyniosły 3805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 475%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3805 zł w 2021 roku
• 2214 zł w 2020 roku
• 1968 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 136.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 475% w 2021 roku
• 220% w 2020 roku
• 509% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hedrick investments wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 87 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Organizacja Hedrick investments wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kowalski Andrzej posiada 41 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Kowalski Wojciech posiada 31 udziałów, które stanowią 31% firmy.
Kowalska Teresa posiada 28 udziałów, które stanowią 28% firmy.
Największym udziałowcem od 09.07.2021 jest Kowalski Andrzej kontrolujący 41% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2013 do 09.07.2021 był Kowalski Andrzej kontrolując 41% udziałów.
W okresie od 23.06.2012 do 10.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.