"RING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000235812
NIP
8522435149
REGON
812741742

Podsumowanie

aktywa
35,7 mln
przychód
466,9 mln
zysk
296 tys.
wartość firmy
317,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
KRZYŻÓWKI, 36
Kod pocztowy
03-193
Rejestracja
2005-06-08
Rozpoczęcie działalności
2005-01-01
Kapitał zakładowy
220000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "ring" osiągnęła 466 909 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 466 831 951 zł. Pozostałe przychody to 77 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 466 535 675 zł.
Zysk netto wyniósł 296 276 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 799 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 466 909 939 zł w 2022 roku.
• 378 464 441 zł w 2021 roku.
• 388 623 670 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -99 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 276 zł w 2022 roku.
• 67 793 zł w 2021 roku.
• -7 776 868 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ring" wynosi 317 532 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 962 764 zł a 1 167 274 847 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 817 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 317 532 099 zł w 2022 roku.
• 257 432 291 zł w 2021 roku.
• 263 883 096 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "ring" wyniosła 35 685 256 zł.
a
ktywa trwałe to 5 662 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 023 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 685 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 764 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 920 322 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 011 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 685 256 zł w 2022 roku.
• 32 383 719 zł w 2021 roku.
• 26 770 780 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "ring" wyniosły 28 920 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 685 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 920 322 zł w 2022 roku
• 25 915 061 zł w 2021 roku
• 20 369 914 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "ring" wykazała przychody na poziomie 466 909 939 zł.
Organizacja zarobiła 483 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 187 066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 066 zł w 2022 roku
• 98 655 zł w 2021 roku
• 443 039 zł w 2020 roku

Organizacja "ring" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ruciński Piotr posiada 220 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rucińska Barbara posiada 220 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ruciński Piotr (50% udziałów)
• Rucińska Barbara (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.06.2005 do 26.01.2006:
• Ruciński Piotr (50% udziałów)
• Król Krzysztof (50% udziałów)