PACK BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000161166
NIP
5512268599
REGON
357245587

Podsumowanie

aktywa
965 tys.
przychód
3 tys.
zysk
-19 tys.
wartość firmy
37 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
CHOPINA, 39
Kod pocztowy
34-100
Rejestracja
2003-05-12
Rozpoczęcie działalności
2001-12-31
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pack bis osiągnęła 3442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 591 zł.
Strata netto wyniosła 18 591 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -107 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3442 zł w 2023 roku.
• 731 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 591 zł w 2023 roku.
• -9712 zł w 2022 roku.
• -33 689 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pack bis wynosi 36 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 183 337 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -235 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 671 zł w 2023 roku.
• 48 806 zł w 2022 roku.
• 55 603 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pack bis wyniosła 965 299 zł.
a
ktywa trwałe to 900 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 965 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 464 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 965 299 zł w 2023 roku.
• 73 328 zł w 2022 roku.
• 74 137 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża netto wyniosła -540%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -90.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pack bis wyniosły 919 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 965 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 464 zł w 2023 roku
• 8903 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pack bis wykazała przychody na poziomie 3442 zł.
Organizacja zarobiła -18 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Pack bis wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.000002%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Walkowska Izabela posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Kasperczyk Jadwiga posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Pawińska Aleksandra posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Pawińska Edyta posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Rattus Fundacja Rodzinna posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Rusinek Dawid posiada 10 udziałów, które stanowią 8.3% firmy.
Wisiorek Elżbieta posiada 10 udziałów, które stanowią 8.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walkowska Izabela (17% udziałów)
• Pawińska Edyta (17% udziałów)
• Pawińska Aleksandra (17% udziałów)
• Kasperczyk Jadwiga (17% udziałów)
• Rattus Fundacja Rodzinna (17% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2024 do 28.06.2024 był Rusinek Dawid kontrolując 25% udziałów.
W okresie od 20.06.2017 do 04.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Rusinek Dawid . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.