"DOMAL" G.OZGA, L.SZUBERT SPÓŁKA JAWNA KRS
0000156896
NIP
5832698019
REGON
192100445

Podsumowanie

aktywa
3,6 mln
przychód
10 mln
zysk
383 tys.
wartość firmy
9,2 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
TRAKT ŚW.WOJCIECHA, 29
Kod pocztowy
80-044
Rejestracja
2003-03-27
Rozpoczęcie działalności
2000-11-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "domal" g.ozga, l.szubert osiągnęła 9 982 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 942 983 zł. Pozostałe przychody to 39 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 559 631 zł.
Zysk netto wyniósł 383 353 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 93 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 982 583 zł w 2023 roku.
• 9 606 899 zł w 2022 roku.
• 10 050 632 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 353 zł w 2023 roku.
• 453 958 zł w 2022 roku.
• 522 694 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "domal" g.ozga, l.szubert wynosi 9 188 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 999 989 zł a 24 956 458 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 188 455 zł w 2023 roku.
• 9 337 702 zł w 2022 roku.
• 9 746 065 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "domal" g.ozga, l.szubert wyniosła 3 587 051 zł.
a
ktywa trwałe to 110 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 477 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 587 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 333 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 253 732 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 587 051 zł w 2023 roku.
• 3 159 560 zł w 2022 roku.
• 3 884 817 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "domal" g.ozga, l.szubert wyniosły 2 253 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 587 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 253 732 zł w 2023 roku
• 1 669 866 zł w 2022 roku
• 2 611 659 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "domal" g.ozga, l.szubert wykazała przychody na poziomie 9 982 583 zł.
Organizacja zarobiła 383 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja "domal" g.ozga, l.szubert wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DOMAL" G.OZGA, L.SZUBERT

Organizacja Numer KRS
1
0001009556
2
0000121198
3
0000606737
4
0000073500
5
0000823008
6
0000826279
7
0000363896
8
0000932702
9
0000998732
10
0000831004
11
0000871055
12
0000567152
13
0000644247
14
0000091549
15
0000132043
16
0000548349
17
0000177226
18
0000221068
19
0000086510
20
0000169660
21
0000189547
22
0000078714
23
0000415221
24
0000038593
25
0000885667
26
0000139397
27
0000115277
28
0000106164
29
0000710437
30
0000076371