WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU KRS
0000036788
NIP
6151706942
REGON
231161448

Podsumowanie

aktywa
206,9 mln
przychód
262,1 mln
zysk
271 tys.
wartość firmy
186,5 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ZGORZELEC
Adres
LUBAŃSKA, 11-12
Kod pocztowy
59-900
Rejestracja
2001-08-21
Rozpoczęcie działalności
2001-08-21
Email
sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
CELEM DZIAŁANIA WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA - SP ZOZ JEST PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z: 1) BADANIEM I PORADĄ LEKARSKĄ; 2) LECZENIEM; 3) BADANIEM I TERAPIĄ PSYCHOLOGICZNĄ; 4) REHABILITACJĄ LECZNICZĄ; 5) OPIEKĄ NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ I JEJ PŁODEM, POŁOGIEM ORAZ NAD NOWORODKIEM; 6) OPIEKĄ NAD ZDROWYM DZIECKIEM; 7) BADANIEM DIAGNOSTYCZNYM, W TYM Z ANALITYKĄ MEDYCZNĄ; 8) PIELĘGNACJĄ CHORYCH; 9) OPIEKĄ NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI; 10) ORZEKANIEM I OPINIOWANIEM O STANIE ZDROWIA; 11) ZAPOBIEGANIEM POWSTAWANIU URAZÓW I CHORÓB POPRZEZ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ SZCZEPIENIA OCHRONNE; 12) PROTETYKĄ I ORTODONCJĄ; 13) ZAOPATRZENIEM W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE, LEKI I PRODUKTY LECZNICZE, WYROBY MEDYCZNE I INNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA FARMACEUTYCZNEGO; 14) ŚWIADCZENIEM POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH; 15) REALIZOWANIEM PROGRAMÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ORAZ PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; 16) PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I BADAWCZEJ W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA, W TYM WDRAŻANIEM NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA; 17) PRZYGOTOWANIEM OSÓB DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO I KSZTAŁCENIEM OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH REGULUJĄCYCH KSZTAŁCENIE TYCH OSÓB; 18) DZIAŁANIAMI Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wielospecjalistyczny szpital - samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w zgorzelc osiągnęła 262 097 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 262 018 591 zł. Pozostałe przychody to 78 501 zł.
Całkowite koszty wyniosły 261 747 188 zł.
Zysk netto wyniósł 271 403 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 506 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 262 097 092 zł w 2022 roku.
• 230 777 006 zł w 2021 roku.
• 195 982 306 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 403 zł w 2022 roku.
• 169 676 zł w 2021 roku.
• 37 535 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wielospecjalistyczny szpital - samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w zgorzelc wynosi 186 448 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 714 025 zł a 655 242 730 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 206 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 448 171 zł w 2022 roku.
• 164 957 657 zł w 2021 roku.
• 141 105 368 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wielospecjalistyczny szpital - samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w zgorzelc wyniosła 206 902 285 zł.
a
ktywa trwałe to 174 358 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 543 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 902 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 174 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 727 396 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 082 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 902 285 zł w 2022 roku.
• 172 001 762 zł w 2021 roku.
• 165 823 041 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wielospecjalistyczny szpital - samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w zgorzelc wyniosły 192 727 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 902 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 909 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 727 396 zł w 2022 roku
• 158 098 276 zł w 2021 roku
• 152 089 230 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wielospecjalistyczny szpital - samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w zgorzelc wykazała przychody na poziomie 262 097 092 zł.
Organizacja zarobiła 276 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4958 zł w 2022 roku
• 54 569 zł w 2021 roku
• 10 105 zł w 2020 roku

Organizacja Wielospecjalistyczny szpital - samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w zgorzelc wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELC

Organizacja Numer KRS
1
0000402136
2
0000438391
3
0000592388
4
0000046016
5
0000014443
6
0000021024
7
0000057847
8
0000083901
9
0000024716
10
0000003202
11
0000002479
12
0000030801
13
0000035461
14
0000035552
15
0000102817
16
0000003421
17
0000031259
18
0000151584
19
0000002866
20
0000006505
21
0000469668
22
0000021295
23
0000029409
24
0000003859
25
0000011616
26
0000011939
27
0000049529
28
0000008892
29
0000001939
30
0000063066