GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KRS
0000002866
NIP
7811621484
REGON
000288840

Podsumowanie

aktywa
106,7 mln
przychód
248 mln
zysk
136 tys.
wartość firmy
168,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
POLNA, 33
Kod pocztowy
60-535
Rejestracja
2001-03-12
Rozpoczęcie działalności
1975-07-30
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
1. PODSTAWOWYM CELEM DZIAŁANIA SZPITALA JEST DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA POLEGAJĄCA NA UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA, W TYM WDRAŻANIEM NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA. 2. SZPITAL ZOBOWIĄZANY JEST DO REALIZACJI ZADAŃ POLEGAJĄCYCH NA KSZTAŁCENIU PRZED I PODYPLOMOWYM W ZAWODACH MEDYCZNYCH, W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ DO UDOSTĘPNIENIA UCZELNI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PRZED I PODYPLOMOWEGO W ZAWODACH MEDYCZNYCH NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ. 3. ZASADY UDOSTĘPNIANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALA NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PRZED I PODYPLOMOWEGO W ZAWODACH MEDYCZNYCH NA RZECZ PODMIOTÓW INNYCH NIŻ UCZELNIA OKREŚLA SENAT UCZELNI. 4. SZPITAL MOŻE UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZADAŃ I PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH ORAZ NAUKOWYCH ZLECANYCH PRZEZ INSTYTUCJE NAUKOWE, PRACODAWCÓW, ORGANIZACJE SPOŁECZNE, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INNE PODMIOTY.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ginekologiczno - położniczy szpital kliniczny im. heliodora święcickiego uniwersytetu medycznego im. karola marcinkowskiego w poznani osiągnęła 248 012 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 247 015 683 zł. Pozostałe przychody to 996 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 246 879 345 zł.
Zysk netto wyniósł 136 338 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 019 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 248 012 194 zł w 2022 roku.
• 232 244 000 zł w 2021 roku.
• 199 292 856 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 338 zł w 2022 roku.
• -1 427 951 zł w 2021 roku.
• 157 999 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ginekologiczno - położniczy szpital kliniczny im. heliodora święcickiego uniwersytetu medycznego im. karola marcinkowskiego w poznani wynosi 168 800 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 363 377 zł a 620 030 484 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 030 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 800 850 zł w 2022 roku.
• 157 641 117 zł w 2021 roku.
• 141 669 161 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ginekologiczno - położniczy szpital kliniczny im. heliodora święcickiego uniwersytetu medycznego im. karola marcinkowskiego w poznani wyniosła 106 708 576 zł.
a
ktywa trwałe to 62 990 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 717 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 708 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 885 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 823 193 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 028 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 708 576 zł w 2022 roku.
• 94 189 676 zł w 2021 roku.
• 78 261 259 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ginekologiczno - położniczy szpital kliniczny im. heliodora święcickiego uniwersytetu medycznego im. karola marcinkowskiego w poznani wyniosły 102 823 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 708 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 684 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 823 193 zł w 2022 roku
• 90 440 631 zł w 2021 roku
• 67 360 913 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ginekologiczno - położniczy szpital kliniczny im. heliodora święcickiego uniwersytetu medycznego im. karola marcinkowskiego w poznani wykazała przychody na poziomie 248 012 194 zł.
Organizacja zarobiła 470 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 334 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 71% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 334 124 zł w 2022 roku
• 246 970 zł w 2021 roku
• 226 622 zł w 2020 roku

Organizacja Ginekologiczno - położniczy szpital kliniczny im. heliodora święcickiego uniwersytetu medycznego im. karola marcinkowskiego w poznani wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANI

Organizacja Numer KRS
1
0000026235
2
0000035552
3
0000003859
4
0000002250
5
0000009118
6
0000027386
7
0000532342
8
0000049529
9
0000001945
10
0000007070
11
0000031986
12
0000102398
13
0000025325
14
0000002538
15
0000138308
16
0000102817
17
0000394336
18
0000006103
19
0000063066
20
0000002479
21
0000008892
22
0000024716
23
0000007954
24
0000002494
25
0000008246
26
0000047102
27
0000337011
28
0000036788
29
0000015881
30
0000457089