SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY KRS
0000024716
NIP
7181689321
REGON
450665024

Podsumowanie

aktywa
143,8 mln
przychód
224,7 mln
zysk
209 tys.
wartość firmy
170,5 mln
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
ŁOMŻA
Adres
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 11
Kod pocztowy
18-404
Rejestracja
2001-07-03
Rozpoczęcie działalności
1998-10-02
Strona www
www.szpital-lomza.pl
Email
sekretariat@szpital-lomza.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ PROMOCJI ZDROWIA.
Branże
Opis działalności: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży jest placówką ...
W skrócie
  • Kilkunastooddziałowa struktura szpitala
  • Usługi zdrowia psychicznego
  • Programy profilaktyczne i certyfikaty jakości
  • Praktyki studenckie dla przyszłych specjalistów
  • Zaangażowanie w projekty unijne

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Szpital wojewódzki im. kardynała stefana wyszyńskiego w łomż osiągnęła 224 741 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 340 661 zł. Pozostałe przychody to 400 501 zł.
Całkowite koszty wyniosły 224 131 820 zł.
Zysk netto wyniósł 208 841 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 336 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 741 162 zł w 2022 roku.
• 220 467 349 zł w 2021 roku.
• 175 765 242 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 817 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 841 zł w 2022 roku.
• 503 332 zł w 2021 roku.
• 906 983 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szpital wojewódzki im. kardynała stefana wyszyńskiego w łomż wynosi 170 531 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 088 412 zł a 561 852 905 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 882 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 531 912 zł w 2022 roku.
• 168 704 035 zł w 2021 roku.
• 140 139 734 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Szpital wojewódzki im. kardynała stefana wyszyńskiego w łomż wyniosła 143 821 471 zł.
a
ktywa trwałe to 108 985 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 836 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 821 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 492 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 329 329 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 068 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 821 471 zł w 2022 roku.
• 149 466 853 zł w 2021 roku.
• 154 280 688 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Szpital wojewódzki im. kardynała stefana wyszyńskiego w łomż wyniosły 117 329 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 821 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 691 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 329 329 zł w 2022 roku
• 123 183 553 zł w 2021 roku
• 128 500 720 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Szpital wojewódzki im. kardynała stefana wyszyńskiego w łomż wykazała przychody na poziomie 224 741 162 zł.
Organizacja zarobiła 244 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2016 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 505 zł w 2022 roku
• 30 737 zł w 2021 roku
• 34 173 zł w 2020 roku

Organizacja Szpital wojewódzki im. kardynała stefana wyszyńskiego w łomż wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻ

Organizacja Numer KRS
1
0000102398
2
0000063066
3
0000011939
4
0000402136
5
0000015952
6
0000049529
7
0000057250
8
0000143545
9
0000468274
10
0000001939
11
0000536684
12
0000057017
13
0000047102
14
0000008246
15
0000029409
16
0000036788
17
0000592388
18
0000024083
19
0000469668
20
0000000497
21
0000001844
22
0000015881
23
0000011616
24
0000008892
25
0000337011
26
0000102817
27
0000048508
28
0000025325
29
0000119964
30
0000001945