SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE KRS
0000119964
NIP
5631863730
REGON
110196908

Podsumowanie

aktywa
157,6 mln
przychód
197,2 mln
zysk
268 tys.
wartość firmy
132,5 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
CHEŁM
Adres
CERAMICZNA, 1
Kod pocztowy
22-100
Rejestracja
2002-06-26
Rozpoczęcie działalności
1998-11-20
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA POLEGAJĄCA NA UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Samodzielny publiczny wojewódzki szpital specjalistyczny w chełmi osiągnęła 197 189 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 079 686 zł. Pozostałe przychody to 110 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 811 590 zł.
Zysk netto wyniósł 268 097 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 856 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 189 906 zł w 2022 roku.
• 197 551 581 zł w 2021 roku.
• 169 199 935 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 502 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 097 zł w 2022 roku.
• 435 974 zł w 2021 roku.
• 342 298 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samodzielny publiczny wojewódzki szpital specjalistyczny w chełmi wynosi 132 532 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 492 974 764 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 839 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 532 323 zł w 2022 roku.
• 133 444 950 zł w 2021 roku.
• 114 169 148 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Samodzielny publiczny wojewódzki szpital specjalistyczny w chełmi wyniosła 157 559 454 zł.
a
ktywa trwałe to 124 512 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 047 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 559 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -94 917 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 477 257 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 288 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 559 454 zł w 2022 roku.
• 164 541 536 zł w 2021 roku.
• 161 084 312 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Samodzielny publiczny wojewódzki szpital specjalistyczny w chełmi wyniosły 252 477 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 559 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 766 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 477 257 zł w 2022 roku
• 259 727 435 zł w 2021 roku
• 256 702 207 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku
• 159% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Samodzielny publiczny wojewódzki szpital specjalistyczny w chełmi wykazała przychody na poziomie 197 189 906 zł.
Organizacja zarobiła 282 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 334 zł w 2022 roku
• 62 972 zł w 2021 roku
• 204 584 zł w 2020 roku

Organizacja Samodzielny publiczny wojewódzki szpital specjalistyczny w chełmi wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMI

Organizacja Numer KRS
1
0000337011
2
0000057250
3
0000008246
4
0000029409
5
0000302837
6
0000031259
7
0000015881
8
0000057847
9
0000536731
10
0000020148
11
0000006103
12
0000011616
13
0000008892
14
0000468274
15
0000469668
16
0000021295
17
0000049529
18
0000057017
19
0000143545
20
0000025325
21
0000102817
22
0000001939
23
0000001844
24
0000402136
25
0000048508
26
0000000497
27
0000592388
28
0000001945
29
0000024083
30
0000024716