SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE KRS
0000015881
NIP
6281916916
REGON
000310108

Podsumowanie

aktywa
117,6 mln
przychód
238,4 mln
zysk
349 tys.
wartość firmy
175,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
CHRZANÓW
Adres
TOPOLOWA, 16
Kod pocztowy
32-500
Rejestracja
2001-05-31
Rozpoczęcie działalności
1998-12-29
Strona www
www.szpital-chrzanow.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
PODSTAWOWYM CELEM SZPITALA JEST UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POŁĄCZONYCH Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ ORAZ DZIAŁANIAMI W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA.
Opis działalności: Szpital Powiatowy w Chrzanowie jest wszechstronną placówką medyczną świadczącą ...
W skrócie
  • Szpital wielospecjalistyczny
  • Oddziały m.in. chirurgiczne, kardiologiczne, onkologiczne
  • Pracownie diagnostyczne i rehabilitacyjne
  • Programy profilaktyki zdrowotnej
  • Współpraca z innymi placówkami

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Szpital powiatowy w chrzanowi osiągnęła 238 416 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 238 098 049 zł. Pozostałe przychody to 318 688 zł.
Całkowite koszty wyniosły 237 749 028 zł.
Zysk netto wyniósł 349 021 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 601 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 416 737 zł w 2022 roku.
• 228 094 492 zł w 2021 roku.
• 168 019 066 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 219 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 021 zł w 2022 roku.
• 307 009 zł w 2021 roku.
• -5 814 901 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szpital powiatowy w chrzanowi wynosi 175 119 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 490 208 zł a 596 041 842 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 856 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 119 552 zł w 2022 roku.
• 167 808 241 zł w 2021 roku.
• 126 299 666 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Szpital powiatowy w chrzanowi wyniosła 117 639 505 zł.
a
ktywa trwałe to 82 517 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 122 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 639 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 705 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 934 202 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 450 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 639 505 zł w 2022 roku.
• 117 640 848 zł w 2021 roku.
• 99 325 095 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Szpital powiatowy w chrzanowi wyniosły 97 934 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 639 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 864 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 934 202 zł w 2022 roku
• 98 284 565 zł w 2021 roku
• 80 275 821 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Szpital powiatowy w chrzanowi wykazała przychody na poziomie 238 416 737 zł.
Organizacja zarobiła 351 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2927 zł w 2022 roku
• 3988 zł w 2021 roku
• 8901 zł w 2020 roku

Organizacja Szpital powiatowy w chrzanowi wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWI

Organizacja Numer KRS
1
0000002494
2
0000002564
3
0000002538
4
0000006438
5
0000001712
6
0000029409
7
0000126179
8
0000026235
9
0000063066
10
0000014060
11
0000015952
12
0000008892
13
0000119964
14
0000008482
15
0000002479
16
0000011616
17
0000143545
18
0000032179
19
0000007954
20
0000057017
21
0000048508
22
0000025325
23
0000024716
24
0000457089
25
0000102398
26
0000337011
27
0000002866
28
0000047102
29
0000001945
30
0000008246