WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU KRS
0000003202
NIP
5782517492
REGON
170745930

Podsumowanie

aktywa
195,7 mln
przychód
345 mln
zysk
465 tys.
wartość firmy
277,4 mln
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
ELBLĄG
Adres
KRÓLEWIECKA, 146
Kod pocztowy
82-300
Rejestracja
2001-03-22
Rozpoczęcie działalności
1998-12-01
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
1.CELEM SZPITALA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ OBEJMUJĄCEJ STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ORAZ AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. 2.SZPITAL PROWADZI DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA, TO JEST DZIAŁANIA UMOŻLIWIAJĄCE POSZCZEGÓLNYM OSOBOM I SPOŁECZNOŚCI ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD CZYNNIKAMI WARUNKUJĄCYMI STAN ZDROWIA I PRZEZ TO JEGO POPRAWĘ, PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ ŚRODOWISKOWYCH I INDYWIDUALNYCH CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH ZDROWIU. 3.SZPITAL MOŻE REALIZOWAĆ ZADANIA DYDAKTYCZNE I BADAWCZE W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA, W TYM WDRAŻANIEM NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA, ORAZ UCZESTNICZYĆ W PRZYGOTOWYWANIU OSÓB DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO I KSZTAŁCENIU OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY. 4.SZPITAL REALIZUJE ZADANIA Z ZAKRESU OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 5.SZPITAL MOŻE PROWADZIĆ WYDZIELONĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE: 1) ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PRZEDMEDYCZNEGO, 2) NAJMU, DZIERŻAWY ORAZ UDOSTĘPNIANIA W INNEJ FORMIE POSIADANEGO MAJĄTKU, PRZY CZYM ODDANIE W DZIERŻAWĘ, NAJEM, UŻYTKOWANIE ORAZ UŻYCZENIE AKTYWÓW TRWAŁYCH SZPITALA MOŻE NASTĄPIĆ NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEZ PODMIOT TWORZĄCY, 3) REALIZOWANIA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRAKTYK ZAWODÓW NIEMEDYCZNYCH, NIEZALEŻNIE OD ICH FORMY, ORAZ PODNOSZENIA KWALIFIKACJI, UREGULOWANYCH ODRĘBNYMI PRZEPISAMI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wojewódzki szpital zespolony w elbląg osiągnęła 345 000 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 343 687 468 zł. Pozostałe przychody to 1 312 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 343 222 243 zł.
Zysk netto wyniósł 465 224 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 672 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 345 000 180 zł w 2022 roku.
• 293 747 323 zł w 2021 roku.
• 257 958 374 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 224 zł w 2022 roku.
• 209 753 zł w 2021 roku.
• 280 836 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojewódzki szpital zespolony w elbląg wynosi 277 431 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 652 243 zł a 862 500 450 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 169 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 431 871 zł w 2022 roku.
• 241 892 497 zł w 2021 roku.
• 218 160 215 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wojewódzki szpital zespolony w elbląg wyniosła 195 652 389 zł.
a
ktywa trwałe to 136 685 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 966 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 652 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 761 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 891 251 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 819 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 652 389 zł w 2022 roku.
• 191 644 006 zł w 2021 roku.
• 167 297 766 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wojewódzki szpital zespolony w elbląg wyniosły 134 891 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 652 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 206 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 891 251 zł w 2022 roku
• 131 348 092 zł w 2021 roku
• 107 211 605 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wojewódzki szpital zespolony w elbląg wykazała przychody na poziomie 345 000 180 zł.
Organizacja zarobiła 471 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6058 zł w 2022 roku
• 3945 zł w 2021 roku
• 6997 zł w 2020 roku

Organizacja Wojewódzki szpital zespolony w elbląg wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄG

Organizacja Numer KRS
1
0000049529
2
0000469668
3
0000565090
4
0000063066
5
0000003859
6
0000001939
7
0000136017
8
0000151584
9
0000490819
10
0000003907
11
0000030801
12
0000087965
13
0000011939
14
0000119548
15
0000007548
16
0000036788
17
0000003421
18
0000031259
19
0000163872
20
0000438391
21
0000057847
22
0000035461
23
0000952604
24
0000002653
25
0000021295
26
0000014443
27
0000027124
28
0000046016
29
0000006505
30
0000021024