ZUMAR MARCIN OZGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000968083
NIP
8722406141
REGON
180837675

Podsumowanie

aktywa
4,8 mln
przychód
10 mln
zysk
1,3 mln
wartość firmy
14,6 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
DĘBICA
Adres
UL. ALEJA JANA PAWŁA II, 25
Kod pocztowy
39-200
Rejestracja
2022-04-25
Rozpoczęcie działalności
2012-04-23
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Zumar marcin ozga osiągnęła 9 999 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 999 129 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 742 009 zł.
Zysk netto wyniósł 1 257 121 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 586 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 999 161 zł w 2022 roku.
• 4 412 547 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 718 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 257 121 zł w 2022 roku.
• 538 616 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zumar marcin ozga wynosi 14 590 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 895 533 zł a 24 997 903 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 166 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 590 124 zł w 2022 roku.
• 7 423 855 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Zumar marcin ozga wyniosła 4 745 017 zł.
a
ktywa trwałe to 627 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 117 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 745 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 860 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 884 307 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 745 017 zł w 2022 roku.
• 4 193 644 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Zumar marcin ozga wyniosły 884 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 745 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -205 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 884 307 zł w 2022 roku
• 1 090 054 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Zumar marcin ozga wykazała przychody na poziomie 9 999 161 zł.
Organizacja zarobiła 1 559 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 302 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 257 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 716 zł w 2022 roku
• 131 070 zł w 2021 roku

Organizacja Zumar marcin ozga wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZUMAR MARCIN OZGA