GLENTERTILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000964899
NIP
5272997174
REGON
521686617

Podsumowanie

aktywa
5 tys.
przychód
5 tys.
zysk
-916
wartość firmy
6 tys.
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
KARTUSKA, 314
Kod pocztowy
80-125
Rejestracja
2022-04-05
Rozpoczęcie działalności
2022-04-05
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Glentertill investments osiągnęła 5000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5916 zł.
Strata netto wyniosła 916 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -916 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Glentertill investments wynosi 6396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 336 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6396 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Glentertill investments wyniosła 5257 zł.
a
ktywa obrotowe to 5257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1173 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5257 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Glentertill investments wyniosły 1173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1173 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Glentertill investments wykazała przychody na poziomie 5000 zł.
Brak danych

Organizacja Glentertill investments wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.00002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cm Agropol posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2022 jest Cm Agropol kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2022 do 01.09.2022 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GLENTERTILL INVESTMENTS