MARTA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000956034
NIP
5272991639
REGON
521371256

Podsumowanie

aktywa
147 tys.
przychód
b.d.
zysk
-119 tys.
wartość firmy
0
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. MIAŁKI SZLAK, 73
Kod pocztowy
80-717
Rejestracja
2022-02-28
Rozpoczęcie działalności
2022-02-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Marta poland osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 326 zł.
Strata netto wyniosła 119 326 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -119 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 326 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marta poland wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Marta poland wyniosła 146 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -114 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 067 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 741 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Marta poland wyniosły 261 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 178%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 067 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 178% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Brak danych

Organizacja Marta poland wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on NaN%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Marta Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2022 jest Marta Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2022 do 11.07.2022 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.