SMART FUTURE 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000851681
NIP
5252830117
REGON
386612385

Podsumowanie

aktywa
1,8 mln
przychód
2,6 mln
zysk
1,6 mln
wartość firmy
9,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BAGNO, 2
Kod pocztowy
00-112
Rejestracja
2020-07-24
Rozpoczęcie działalności
2020-07-24
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Smart future 21 osiągnęła 2 576 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 575 923 zł. Pozostałe przychody to 117 zł.
Całkowite koszty wyniosły 935 438 zł.
Zysk netto wyniósł 1 640 485 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 858 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 576 039 zł w 2022 roku.
• 3 802 527 zł w 2021 roku.
• 362 550 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 546 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 640 485 zł w 2022 roku.
• 1 472 612 zł w 2021 roku.
• -27 789 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart future 21 wynosi 9 584 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 305 364 zł a 22 966 790 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 194 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 584 663 zł w 2022 roku.
• 9 584 085 zł w 2021 roku.
• 295 859 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Smart future 21 wyniosła 1 817 999 zł.
a
ktywa trwałe to 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 817 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 817 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 740 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 514 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 606 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 817 999 zł w 2022 roku.
• 1 724 891 zł w 2021 roku.
• 221 128 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Smart future 21 wyniosły 77 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 817 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 514 zł w 2022 roku
• 180 067 zł w 2021 roku
• 148 917 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Smart future 21 wykazała przychody na poziomie 2 576 039 zł.
Organizacja zarobiła 1 801 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 640 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 632 zł w 2022 roku
• 146 535 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Smart future 21 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Fundacja Play Sustain posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Fundacja Lifeskills posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2021 jest Fundacja Play Sustain kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2020 do 06.05.2021 był Fundacja Play Sustain kontrolując 70% udziałów.