OLIMP A.C. EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000813689
NIP
7010955282
REGON
384882293

Podsumowanie

aktywa
890 tys.
przychód
10 mln
zysk
42 tys.
wartość firmy
6,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 37
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2019-11-18
Rozpoczęcie działalności
2019-11-18
Kapitał zakładowy
15000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Olimp a.c. europa osiągnęła 9 989 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 987 135 zł. Pozostałe przychody to 2417 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 945 039 zł.
Zysk netto wyniósł 42 096 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 497 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 989 552 zł w 2023 roku.
• 6 867 934 zł w 2022 roku.
• 741 216 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 096 zł w 2023 roku.
• 93 077 zł w 2022 roku.
• 23 281 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olimp a.c. europa wynosi 6 944 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 334 zł a 24 973 879 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 736 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 944 419 zł w 2023 roku.
• 5 035 694 zł w 2022 roku.
• 594 721 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Olimp a.c. europa wyniosła 890 140 zł.
a
ktywa trwałe to 33 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 856 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 890 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 735 028 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 890 140 zł w 2023 roku.
• 715 621 zł w 2022 roku.
• 583 439 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Olimp a.c. europa wyniosły 735 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 890 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 735 028 zł w 2023 roku
• 602 605 zł w 2022 roku
• 573 501 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Olimp a.c. europa wykazała przychody na poziomie 9 989 552 zł.
Organizacja zarobiła 113 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 459 zł w 2023 roku
• 15 471 zł w 2022 roku
• 2348 zł w 2021 roku

Organizacja Olimp a.c. europa wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność śródlądowych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Suvorova Viktoriia posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mezhenna Tetiana posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mezhenna Tetiana (50% udziałów)
• Suvorova Viktoriia (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2019 do 17.01.2022:
• Mezhenna Tetiana (50% udziałów)
• Suvorova Viktoriia (50% udziałów)