OSIEDLE JAGODOWO B.WIŚNIEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000809659
NIP
9532772038
REGON
384658118

Podsumowanie

aktywa
19,3 mln
przychód
10 mln
zysk
3,6 mln
wartość firmy
23,9 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Adres
UL. CZŁUCHOWSKA, 13
Kod pocztowy
85-808
Rejestracja
2019-10-18
Rozpoczęcie działalności
2019-10-18
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
osiedle-jagodowo.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Osiedle jagodowo b.wiśniewski osiągnęła 9 974 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 974 516 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 376 795 zł.
Zysk netto wyniósł 3 597 721 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 889 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 974 516 zł w 2021 roku.
• 84 693 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 600 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 597 721 zł w 2021 roku.
• -2519 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle jagodowo b.wiśniewski wynosi 23 909 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 868 901 zł a 50 368 096 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 832 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 909 463 zł w 2021 roku.
• 77 073 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Osiedle jagodowo b.wiśniewski wyniosła 19 256 177 zł.
a
ktywa trwałe to 2 863 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 392 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 256 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 825 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 430 976 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 112 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 256 177 zł w 2021 roku.
• 3 143 449 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Osiedle jagodowo b.wiśniewski wyniosły 15 430 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 256 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 315 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 430 976 zł w 2021 roku
• 3 115 968 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Osiedle jagodowo b.wiśniewski wykazała przychody na poziomie 9 974 516 zł.
Organizacja zarobiła 4 484 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 887 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 597 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 887 139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 887 139 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Osiedle jagodowo b.wiśniewski wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki