ODYSSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000739853
NIP
5170392438
REGON
380739328

Podsumowanie

aktywa
127,9 mln
przychód
433,1 mln
zysk
201 tys.
wartość firmy
289,7 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
PL. JANA KILIŃSKIEGO, 2
Kod pocztowy
35-005
Rejestracja
2018-07-11
Rozpoczęcie działalności
2018-07-11
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Odyssey osiągnęła 433 048 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 433 048 535 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 432 847 653 zł.
Zysk netto wyniósł 200 882 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 433 048 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 048 535 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 200 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 882 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odyssey wynosi 289 716 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 214 046 zł a 1 082 621 337 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 716 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 716 598 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Odyssey wyniosła 127 910 119 zł.
a
ktywa trwałe to 185 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 724 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 942 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 285 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 657 117 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 942 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 942 511 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Odyssey wyniosły 127 657 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 942 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 657 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 657 117 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Odyssey wykazała przychody na poziomie 433 048 535 zł.
Organizacja zarobiła 248 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 120 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Organizacja Odyssey wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Binboro posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2020 jest Binboro kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2018 do 21.08.2020:
• Kuba Natalia (50% udziałów)
• Kuba Anna (50% udziałów)

Podobne organizacje do ODYSSEY

Organizacja Numer KRS
1
0000874224
2
0000789988
3
0000787718
4
0000784994
5
0000776862
6
0000774262
7
0000769641
8
0000759127
9
0000734758
10
0000730544
11
0000708773
12
0000699720
13
0000696311
14
0000695999
15
0000682737
16
0000669449
17
0000656440
18
0000643286
19
0000608740
20
0000410207
21
0000387009
22
0000384558
23
0000333958
24
0000310281
25
0000278996
26
0000200961
27
0000183628
28
0000149520
29
0000108565
30
0000098166