MOLINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000616823
NIP
5542938277
REGON
364388350

Podsumowanie

aktywa
1,8 mln
przychód
10 mln
zysk
630 tys.
wartość firmy
9,3 mln

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Molins osiągnęła 9 972 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 969 163 zł. Pozostałe przychody to 3189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 338 968 zł.
Zysk netto wyniósł 630 195 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 916 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 972 353 zł w 2020 roku.
• 10 028 345 zł w 2019 roku.
• 8 479 001 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 630 195 zł w 2020 roku.
• 618 862 zł w 2019 roku.
• 553 363 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Molins wynosi 9 325 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 156 751 zł a 24 930 881 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 805 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 325 768 zł w 2020 roku.
• 9 310 348 zł w 2019 roku.
• 8 038 184 zł w 2018 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Molins wyniosła 1 789 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 789 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 789 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 580 560 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -106 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 789 562 zł w 2020 roku.
• 2 256 134 zł w 2019 roku.
• 2 528 308 zł w 2018 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 302%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Molins wyniosły 1 580 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 789 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -122 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 580 560 zł w 2020 roku
• 2 057 018 zł w 2019 roku
• 2 298 890 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2020 roku
• 91% w 2019 roku
• 91% w 2018 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Molins wykazała przychody na poziomie 9 972 353 zł.
Organizacja zarobiła 630 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 630 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Organizacja Molins wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MOLINS