WIPLAST-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000566533
NIP
9112011249
REGON
362014906

Podsumowanie

aktywa
5,4 mld
przychód
11 mld
zysk
217 mln
wartość firmy
8,2 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BISKUPICE
Adres
, 21A
Kod pocztowy
56-500
Rejestracja
2015-07-08
Rozpoczęcie działalności
2015-07-08
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wiplast-bis osiągnęła 10 993 988 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 993 953 000 zł. Pozostałe przychody to 35 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 776 975 000 zł.
Zysk netto wyniósł 216 978 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 356 401 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 993 988 000 zł w 2018 roku.
• 10 637 587 000 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -534 320 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 978 000 zł w 2018 roku.
• 751 298 000 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiplast-bis wynosi 8 244 041 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 803 750 zł a 27 484 970 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 133 290 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 244 041 083 zł w 2018 roku.
• 10 377 331 167 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wiplast-bis wyniosła 5 345 212 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 096 325 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 248 887 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 345 212 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 405 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 282 807 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 598 818 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 345 212 000 zł w 2018 roku.
• 3 746 394 000 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 348%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 146.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wiplast-bis wyniosły 5 282 807 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 345 212 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 910 299 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 282 807 000 zł w 2018 roku
• 3 372 508 000 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2018 roku
• 90% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wiplast-bis wykazała przychody na poziomie 10 993 988 000 zł.
Brak danych

Organizacja Wiplast-bis wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 40%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki