LEASING POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538792
NIP
7343530592
REGON
361034545

Podsumowanie

aktywa
52 tys.
przychód
177 tys.
zysk
85 tys.
wartość firmy
457 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
NOWY SĄCZ
Adres
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 9
Kod pocztowy
33-300
Rejestracja
2015-01-15
Rozpoczęcie działalności
2015-01-15
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BEDĄ SKŁADANE PRZEZ 2 (DWÓCH) DZIAŁAJĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU CHYBA, ŻE ZOSTAŁ POWOŁANY TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - WÓWCZAS REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNA.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Leasing point osiągnęła 177 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 149 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 457 zł.
Zysk netto wyniósł 84 692 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 149 zł w 2023 roku.
• 103 885 zł w 2022 roku.
• 199 520 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 692 zł w 2023 roku.
• -89 672 zł w 2022 roku.
• -242 939 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leasing point wynosi 456 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 185 688 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 456 867 zł w 2023 roku.
• 69 256 zł w 2022 roku.
• 133 013 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Leasing point wyniosła 51 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 043 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 999 zł w 2023 roku.
• 162 361 zł w 2022 roku.
• 305 414 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 163%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,202%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -200.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Leasing point wyniosły 59 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 043 zł w 2023 roku
• 254 097 zł w 2022 roku
• 307 478 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 157% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Leasing point wykazała przychody na poziomie 177 149 zł.
Organizacja zarobiła 93 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8322 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Leasing point wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kopeć Argasiński Dominik posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Argasińska Bernadeta posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do LEASING POINT

Organizacja Numer KRS
1
0000448326
2
0000042351
3
0000762042
4
0000990711
5
0000823302
6
0000267848
7
0000990174
8
0000729185
9
0000606568
10
0000734580
11
0000489328
12
0000259998
13
0000467389
14
0000558338
15
0000550503
16
0000396280
17
0000691446
18
0000841993
19
0000764179
20
0000600028
21
0000439065
22
0000280810
23
0000230767
24
0000647225
25
0000343431
26
0000551855
27
0000730367
28
0000049511
29
0000772733
30
0000861701