"POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" KRS
0000334972
NIP
5250007313
REGON
010684960

Podsumowanie

aktywa
12,4 mld
przychód
7,8 mld
zysk
55,9 mln
wartość firmy
8,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. RODZINY HISZPAŃSKICH, 8
Kod pocztowy
00-940
Rejestracja
2009-08-13
Rozpoczęcie działalności
2009-09-01
Kapitał zakładowy
964140000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.poczta-polska.pl
Email
kontakt@poczta-polska.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja artykułów piśmiennych Działalność pozostałych agencji transportowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pośredników turystycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność prawnicza Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Produkcja zamków i zawiasów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe drukowanie Pozostała działalność związana ze sportem Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne Działalność archiwów Reklama Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pojemników metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność w zakresie informacji turystycznej Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność centrów telefonicznych (call center) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność bibliotek Działalność związana z tłumaczeniami Badanie rynku i opinii publicznej Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wydawnicza Przygotowywanie i podawanie napojów Praktyka lekarska ogólna Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Praktyka lekarska specjalistyczna Obrona narodowa Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność związana z oprogramowaniem Transport drogowy towarów Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "poczta polska osiągnęła 7 837 614 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 684 477 000 zł. Pozostałe przychody to 153 137 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 628 566 000 zł.
Zysk netto wyniósł 55 911 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 242 871 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 837 614 000 zł w 2022 roku.
• 7 159 230 000 zł w 2021 roku.
• 7 493 014 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 289 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 911 000 zł w 2022 roku.
• 195 706 000 zł w 2021 roku.
• -117 099 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "poczta polska wynosi 8 173 080 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 559 110 000 zł a 19 594 035 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 964 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 173 080 000 zł w 2022 roku.
• 8 333 466 000 zł w 2021 roku.
• 7 493 014 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "poczta polska wyniosła 12 391 302 000 zł.
a
ktywa trwałe to 8 255 468 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 135 834 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 391 302 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 404 138 000 zł.
k
apitały mniejszości to 108 697 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 878 467 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 651 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 391 302 000 zł w 2022 roku.
• 13 302 769 000 zł w 2021 roku.
• 12 806 183 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 391 302 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "poczta polska wykazała przychody na poziomie 7 837 614 000 zł.
Organizacja zarobiła 112 466 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 555 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 911 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 992 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 555 000 zł w 2022 roku
• 85 295 000 zł w 2021 roku
• 1 008 000 zł w 2020 roku

Organizacja "poczta polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 100%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Skarb Państwa Reprezentowany Przez Ministra Aktywów Państwowych posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2019 jest Skarb Państwa Reprezentowany Przez Ministra Aktywów Państwowych kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2018 do 30.12.2019 był Skarb Państwa Reprezentowany Przez Prezesa Rady Ministrów kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.02.2018 do 10.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Skarb Państwa Reprezentowany Przez Ministra Infrastruktury Właściwego Do Spraw Łączności. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do "POCZTA POLSKA