GALEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000316851
NIP
6040105027
REGON
220690371

Podsumowanie

aktywa
296 tys.
przychód
88 tys.
zysk
18 tys.
wartość firmy
329 tys.
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
STRASZYN
Adres
STAROGARDZKA, 22
Kod pocztowy
83-010
Rejestracja
2008-10-30
Rozpoczęcie działalności
2008-11-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Galeon osiągnęła 88 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 450 zł. Pozostałe przychody to 87 937 zł.
Całkowite koszty wyniosły -17 472 zł.
Zysk netto wyniósł 17 922 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 387 zł w 2022 roku.
• 141 149 zł w 2021 roku.
• 232 647 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 922 zł w 2022 roku.
• 31 267 zł w 2021 roku.
• -91 301 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galeon wynosi 328 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 132 581 zł a 1 057 971 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 982 zł w 2022 roku.
• 427 548 zł w 2021 roku.
• 340 026 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Galeon wyniosła 296 375 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 295 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 264 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 882 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 375 zł w 2022 roku.
• 282 288 zł w 2021 roku.
• 259 505 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -15,542%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3108.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Galeon wyniosły 31 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 882 zł w 2022 roku
• 4450 zł w 2021 roku
• 12 934 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Galeon wykazała przychody na poziomie 88 387 zł.
Organizacja zarobiła 17 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2583 zł w 2021 roku
• 11 682 zł w 2020 roku

Organizacja Galeon wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.00009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kobyłko Wieczysław posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kobyłko Jacek posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.