"PETROTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000295779
NIP
7422186551
REGON
280262958

Podsumowanie

aktywa
4 mln
przychód
10 mln
zysk
159 tys.
wartość firmy
8 mln
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
MRĄGOWO
Adres
MŁODKOWSKIEGO, 21
Kod pocztowy
11-700
Rejestracja
2007-12-27
Rozpoczęcie działalności
2008-02-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "petrotrans" osiągnęła 9 987 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 877 304 zł. Pozostałe przychody to 110 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 718 283 zł.
Zysk netto wyniósł 159 021 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 338 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 987 304 zł w 2022 roku.
• 10 781 136 zł w 2021 roku.
• 9 445 589 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 021 zł w 2022 roku.
• 145 696 zł w 2021 roku.
• 390 459 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "petrotrans" wynosi 8 038 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 744 279 zł a 24 968 259 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 425 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 038 564 zł w 2022 roku.
• 8 395 222 zł w 2021 roku.
• 8 374 638 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "petrotrans" wyniosła 3 987 191 zł.
a
ktywa trwałe to 1 514 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 472 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 987 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 992 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 994 819 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 987 191 zł w 2022 roku.
• 4 439 523 zł w 2021 roku.
• 2 326 399 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "petrotrans" wyniosły 2 994 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 987 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 994 819 zł w 2022 roku
• 3 606 172 zł w 2021 roku
• 1 638 745 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "petrotrans" wykazała przychody na poziomie 9 987 304 zł.
Organizacja zarobiła 196 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 195 zł w 2022 roku
• 34 176 zł w 2021 roku
• 144 609 zł w 2020 roku

Organizacja "petrotrans" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Sawicki Arkadiusz posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2021 jest Sawicki Arkadiusz kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.12.2007 do 18.03.2021:
• Sawicki Arkadiusz (50% udziałów)
• Petropat (50% udziałów)