MIĘDZYWOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW KRS
0000176555
NIP
8210006177
REGON
000456332

Podsumowanie

aktywa
3,9 mln
przychód
10 mln
zysk
1 mln
wartość firmy
12,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
SIEDLCE
Adres
BRZESKA, 87 A
Kod pocztowy
08-110
Rejestracja
2003-10-23
Rozpoczęcie działalności
1975-12-15
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ NA PIŚMIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Międzywojewódzka usługowa spółdzielnia inwalidó osiągnęła 9 992 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 950 353 zł. Pozostałe przychody to 42 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 937 065 zł.
Zysk netto wyniósł 1 013 288 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 519 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 992 526 zł w 2023 roku.
• 8 377 999 zł w 2022 roku.
• 7 232 985 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 253 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 013 288 zł w 2023 roku.
• 165 525 zł w 2022 roku.
• -275 030 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Międzywojewódzka usługowa spółdzielnia inwalidó wynosi 12 649 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 934 210 zł a 24 981 316 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 091 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 649 046 zł w 2023 roku.
• 7 515 220 zł w 2022 roku.
• 5 957 609 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Międzywojewódzka usługowa spółdzielnia inwalidó wyniosła 3 937 616 zł.
a
ktywa trwałe to 1 065 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 872 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 937 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 578 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 358 670 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 937 616 zł w 2023 roku.
• 3 159 628 zł w 2022 roku.
• 2 904 797 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Międzywojewódzka usługowa spółdzielnia inwalidó wyniosły 1 358 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 937 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 358 670 zł w 2023 roku
• 1 469 245 zł w 2022 roku
• 1 390 638 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Międzywojewódzka usługowa spółdzielnia inwalidó wykazała przychody na poziomie 9 992 526 zł.
Organizacja zarobiła 1 164 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 013 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 372 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Międzywojewódzka usługowa spółdzielnia inwalidó wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja odzieży roboczej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MIĘDZYWOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓ

Organizacja Numer KRS
1
0000207475
2
0000535642
3
0000139844
4
0000678188
5
0000399906
6
0000136913
7
0000085016
8
0000261235
9
0000495311
10
0000179812
11
0000069332
12
0000071311
13
0000005371
14
0000679853
15
0000160931
16
0000009124
17
0000029870
18
0000906979
19
0000145926
20
0000116587
21
0000035780
22
0000071779
23
0000379301
24
0000812437
25
0000327820
26
0000119445
27
0000294355
28
0000422628
29
0000143227
30
0000222635