"MERVE AND LENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000159205
NIP
5290008862
REGON
012032551

Podsumowanie

aktywa
7,3 mln
przychód
10 mln
zysk
-81 tys.
wartość firmy
7,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
OPYPY
Adres
PAPROCIOWA, 28
Kod pocztowy
05-825
Rejestracja
2003-04-23
Rozpoczęcie działalności
1991-05-16
Kapitał zakładowy
739077,50 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZA DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "merve and lena" osiągnęła 9 992 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 991 858 zł. Pozostałe przychody to 541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 073 321 zł.
Strata netto wyniosła 81 463 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 978 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 992 399 zł w 2022 roku.
• 8 131 863 zł w 2021 roku.
• 930 768 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 463 zł w 2022 roku.
• -204 688 zł w 2021 roku.
• -328 751 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "merve and lena" wynosi 7 487 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 980 998 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 173 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 487 347 zł w 2022 roku.
• 6 309 987 zł w 2021 roku.
• 1 664 673 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "merve and lena" wyniosła 7 277 100 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 573 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 703 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 277 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 100 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 176 103 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 277 100 zł w 2022 roku.
• 7 213 774 zł w 2021 roku.
• 5 848 442 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 124.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 119.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "merve and lena" wyniosły 6 176 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 277 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 176 103 zł w 2022 roku
• 6 028 782 zł w 2021 roku
• 4 456 227 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "merve and lena" wykazała przychody na poziomie 9 992 399 zł.
Organizacja zarobiła -81 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja "merve and lena" wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Buyukbayrak Ali posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2013 jest Buyukbayrak Ali kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.06.2004 do 07.10.2013:
• Buyukbayrak Sait (50% udziałów)
• Buyukbayrak Ali (50% udziałów)
W okresie od 23.04.2003 do 22.06.2004 najwięcej udziałów posiadał Buyukbayrak Sait . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do "MERVE AND LENA"