SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MARS" KRS
0000125709
NIP
9520003185
REGON
001327766

Podsumowanie

aktywa
18,7 mld
przychód
1,8 mld
zysk
102,8 mln
wartość firmy
8,9 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
MAŁA, 2
Kod pocztowy
03-423
Rejestracja
2002-08-08
Rozpoczęcie działalności
1988-11-03
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa "mars osiągnęła 1 832 399 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 832 330 000 zł. Pozostałe przychody to 69 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 729 569 000 zł.
Zysk netto wyniósł 102 761 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 882 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 832 399 000 zł w 2023 roku.
• 1 630 632 000 zł w 2022 roku.
• 1 344 889 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 767 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 761 000 zł w 2023 roku.
• 102 761 000 zł w 2022 roku.
• 107 095 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa "mars wynosi 8 846 827 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 027 610 000 zł a 38 475 648 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -133 507 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 846 827 333 zł w 2023 roku.
• 8 829 009 250 zł w 2022 roku.
• 8 812 631 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa "mars wyniosła 18 709 254 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 125 200 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 584 054 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 709 254 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 618 912 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 090 342 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -118 715 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 709 254 000 zł w 2023 roku.
• 18 887 026 000 zł w 2022 roku.
• 18 998 232 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa "mars wyniosły 9 090 342 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 709 254 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 765 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 090 342 000 zł w 2023 roku
• 9 112 523 000 zł w 2022 roku
• 9 014 687 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa "mars wykazała przychody na poziomie 1 832 399 000 zł.
Organizacja zarobiła 116 201 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 440 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 761 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -345 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 440 000 zł w 2023 roku
• 13 440 000 zł w 2022 roku
• 10 308 zł w 2021 roku

Organizacja Spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa "mars wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki