JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000072093
NIP
6330005110
REGON
271747631

Podsumowanie

aktywa
27,8 mld
przychód
16,5 mld
zysk
997,1 mln
wartość firmy
27,7 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 4
Kod pocztowy
44-330
Rejestracja
2001-12-17
Rozpoczęcie działalności
1993-04-01
Kapitał zakładowy
587057980,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.jsw.pl
Email
jsw@jsw.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jastrzębska osiągnęła 16 481 800 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 207 600 000 zł. Pozostałe przychody to 274 200 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 210 500 000 zł.
Zysk netto wyniósł 997 100 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 582 473 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 481 800 000 zł w 2023 roku.
• 20 752 600 000 zł w 2022 roku.
• 11 149 000 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 740 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 997 100 000 zł w 2023 roku.
• 7 619 900 000 zł w 2022 roku.
• 952 600 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jastrzębska wynosi 27 705 041 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 971 000 000 zł a 67 886 800 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 013 690 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 705 041 667 zł w 2023 roku.
• 56 267 791 667 zł w 2022 roku.
• 17 466 416 667 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jastrzębska wyniosła 27 793 800 000 zł.
a
ktywa trwałe to 22 095 900 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 697 900 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 793 800 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 971 700 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 822 100 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 200 533 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 793 800 000 zł w 2023 roku.
• 26 963 100 000 zł w 2022 roku.
• 15 961 800 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jastrzębska wyniosły 10 822 100 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 793 800 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 434 646 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 822 100 000 zł w 2023 roku
• 11 025 600 000 zł w 2022 roku
• 7 664 000 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jastrzębska wykazała przychody na poziomie 16 481 800 000 zł.
Brak danych

Organizacja Jastrzębska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wydobywanie węgla kamiennego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 80%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 80%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JASTRZĘBSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000408252
2
0000429102
3
0000223325
4
0000480113
5
0000379573
6
0000080888
7
0000009182
8
0000307952
9
0000409167
10
0000473043
11
0000501633
12
0000106920
13
0000137539
14
0000749331
15
0000224288
16
0000004549
17
0000135891
18
0000135906
19
0000135934
20
0000135954
21
0000135960
22
0000135983
23
0000136004
24
0000136007
25
0000136081
26
0000136100
27
0000136131
28
0000136142
29
0000136153
30
0000136169