JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000072093
NIP
6330005110
REGON
271747631

Podsumowanie

aktywa
27 mld
przychód
20,8 mld
zysk
7,6 mld
wartość firmy
56,3 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 4
Kod pocztowy
44-330
Rejestracja
2001-12-17
Rozpoczęcie działalności
1993-04-01
Kapitał zakładowy
587057980,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
jsw.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jastrzębska osiągnęła 20 752 600 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 558 200 000 zł. Pozostałe przychody to 194 400 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 938 300 000 zł.
Zysk netto wyniósł 7 619 900 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 929 135 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 752 600 000 zł w 2022 roku.
• 11 149 000 000 zł w 2021 roku.
• 7 327 500 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 486 707 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 619 900 000 zł w 2022 roku.
• 952 600 000 zł w 2021 roku.
• -1 534 300 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jastrzębska wynosi 56 267 791 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 953 125 000 zł a 106 678 600 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 126 293 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 267 791 667 zł w 2022 roku.
• 17 466 416 667 zł w 2021 roku.
• 10 372 825 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jastrzębska wyniosła 26 963 100 000 zł.
a
ktywa trwałe to 19 110 800 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 852 300 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 963 100 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 937 500 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 025 600 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 226 950 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 963 100 000 zł w 2022 roku.
• 15 961 800 000 zł w 2021 roku.
• 15 030 900 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jastrzębska wyniosły 11 025 600 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 963 100 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 228 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 025 600 000 zł w 2022 roku
• 7 664 000 000 zł w 2021 roku
• 7 713 800 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jastrzębska wykazała przychody na poziomie 20 752 600 000 zł.
Brak danych

Organizacja Jastrzębska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wydobywanie węgla kamiennego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 80%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 80%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JASTRZĘBSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000290362
2
0000397660
3
0000429102
4
0000080618
5
0000480113
6
0000747263
7
0000080888
8
0000223325
9
0000009182
10
0000307952
11
0000095096
12
0000501633
13
0000409167
14
0000473043
15
0000106920
16
0000137539
17
0000749331
18
0000224288
19
0000004549
20
0000177823
21
0000177840
22
0000177881
23
0000177898
24
0000177965
25
0000177977
26
0000178055
27
0000178068
28
0000178092
29
0000178107
30
0000178125