PRI "INŻBUD" SPÓŁKA JAWNA JERZY HARENDA, ANDRZEJ KLAGA KRS
0000013877
NIP
6220107720
REGON
250536764

Podsumowanie

aktywa
5 mld
przychód
20,2 mld
zysk
2 mld
wartość firmy
23 mld

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pri "inżbud" osiągnęła 20 199 178 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 186 761 000 zł. Pozostałe przychody to 12 417 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 218 653 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 968 108 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 148 581 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 199 178 000 zł w 2018 roku.
• 18 050 597 000 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 319 291 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 968 108 000 zł w 2018 roku.
• 648 817 000 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pri "inżbud" wynosi 23 006 188 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 667 637 750 zł a 50 497 945 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 675 528 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 006 188 417 zł w 2018 roku.
• 15 330 659 583 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pri "inżbud" wyniosła 4 950 955 000 zł.
a
ktywa trwałe to 652 038 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 298 917 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 950 955 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 223 517 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 727 438 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -759 234 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 950 955 000 zł w 2018 roku.
• 5 710 189 000 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pri "inżbud" wyniosły 2 727 438 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 950 955 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 047 204 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 727 438 000 zł w 2018 roku
• 4 774 642 000 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2018 roku
• 84% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pri "inżbud" wykazała przychody na poziomie 20 199 178 000 zł.
Brak danych

Organizacja Pri "inżbud" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki