WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY KRS
0000002035
NIP
5542212161
REGON
001044962

Podsumowanie

aktywa
19,4 mln
przychód
190,9 mln
zysk
190 tys.
wartość firmy
130,4 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Adres
KS. R. MARKWARTA, 7
Kod pocztowy
85-015
Rejestracja
2001-02-27
Rozpoczęcie działalności
1983-07-01
Strona www
www.pogotowie.bydg.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
CELEM STACJI JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, WYKONYWANIE TRANSPORTÓW SANITARNYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA POTRZEB SŁUŻBY ZDROWIA.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego w bydgoszcz osiągnęła 190 944 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 875 211 zł. Pozostałe przychody to 68 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 190 685 416 zł.
Zysk netto wyniósł 189 795 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 480 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 944 081 zł w 2022 roku.
• 153 180 437 zł w 2021 roku.
• 80 592 455 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 795 zł w 2022 roku.
• 61 656 zł w 2021 roku.
• 344 259 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego w bydgoszcz wynosi 130 377 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 897 947 zł a 477 360 203 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 872 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 377 315 zł w 2022 roku.
• 104 546 653 zł w 2021 roku.
• 57 238 831 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego w bydgoszcz wyniosła 19 379 193 zł.
a
ktywa trwałe to 12 147 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 231 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 379 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 096 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 283 084 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 406 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 379 193 zł w 2022 roku.
• 18 346 090 zł w 2021 roku.
• 19 983 341 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego w bydgoszcz wyniosły 16 283 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 379 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 216 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 283 084 zł w 2022 roku
• 15 439 775 zł w 2021 roku
• 17 138 682 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego w bydgoszcz wykazała przychody na poziomie 190 944 081 zł.
Organizacja zarobiła 281 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 772 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 772 zł w 2022 roku
• 70 335 zł w 2021 roku
• 116 747 zł w 2020 roku

Organizacja Wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego w bydgoszcz wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność pogotowia ratunkowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZ

Organizacja Numer KRS
1
0000006315
2
0000005890
3
0000008085
4
0000045497
5
0000041775
6
0000181557
7
0000125525
8
0000032984
9
0000077189
10
0000078731
11
0000059165
12
0000734572
13
0000004608
14
0000213143
15
0000207618
16
0000179636
17
0000182633
18
0000016046
19
0000034247
20
0000061291
21
0000096809
22
0000059807
23
0000056864
24
0000023184
25
0000050572
26
0000077125
27
0000496614
28
0000098021
29
0000026823
30
0000021823