CORENITOLL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001042937
NIP
5273062540
REGON
525630542

Podsumowanie

aktywa
5 tys.
przychód
0
zysk
-870
wartość firmy
3 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MARSZAŁKOWSKA, 126/134
Kod pocztowy
00-008
Rejestracja
2023-06-21
Rozpoczęcie działalności
2023-06-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY REPREZENTACJA SPÓŁKI, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI BĘDĄ WYKONYWANE PRZEZ: - JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU W PRZYPADKU NABYCIA PRAWA, DOKONANIA PŁATNOŚCI LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO WARTOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH, - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU NABYCIA PRAWA, DOKONANIA PŁATNOŚCI LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO WARTOŚCI 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH, - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PO OTRZYMANIU PISEMNEJ ZGODY RADY NADZORCZEJ W PRZYPADKU NABYCIA PRAWA, DOKONANIA ZAPŁATY LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Corenitoll investments osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 870 zł.
Strata netto wyniosła 870 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 1661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -870 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Corenitoll investments wynosi 3097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 519 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3097 zł w 2023 roku.
• 38 645 zł w 2022 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Corenitoll investments wyniosła 5200 zł.
a
ktywa obrotowe to 5200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1070 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5200 zł w 2023 roku.
• 51 876 zł w 2022 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Corenitoll investments wyniosły 1070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1070 zł w 2023 roku
• 1826 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Corenitoll investments wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Brak danych

Organizacja Corenitoll investments wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Yvs Renewable Energy Cy Limited posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.06.2024 jest Yvs Renewable Energy Cy Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2023 do 18.06.2024 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.