MANAGEMENT ADVISORY A. PUNCEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000898510
NIP
5272957252
REGON
388917930

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
6,2 mln
zysk
6,2 mln
wartość firmy
29,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TOWAROWA, 28
Kod pocztowy
00-839
Rejestracja
2021-05-06
Rozpoczęcie działalności
2021-05-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH STARSZYCH WSPÓLNIKÓW. STARSZYMI WSPÓLNIKAMI SĄ ANDRZEJ PUNCEWICZ, ROMAN NAMYSŁOWSKI, PAWEŁ TOŃSKI I MICHAŁ GWIZDA..

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Management advisory a. puncewicz i wspólnicy osiągnęła 6 200 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 200 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5740 zł.
Zysk netto wyniósł 6 194 260 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 066 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 200 000 zł w 2023 roku.
• 8 500 001 zł w 2022 roku.
• 4 128 196 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 064 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 194 260 zł w 2023 roku.
• 8 494 881 zł w 2022 roku.
• 4 124 342 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Management advisory a. puncewicz i wspólnicy wynosi 29 647 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 737 564 zł a 86 719 637 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 882 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 647 937 zł w 2023 roku.
• 41 209 655 zł w 2022 roku.
• 21 206 573 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Management advisory a. puncewicz i wspólnicy wyniosła 1 147 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 147 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 147 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 983 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 147 419 zł w 2023 roku.
• 2 487 128 zł w 2022 roku.
• 3 192 229 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 540%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 630%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 179.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 210 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Management advisory a. puncewicz i wspólnicy wyniosły 164 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 147 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 000 zł w 2023 roku
• 402 510 zł w 2022 roku
• 582 796 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Management advisory a. puncewicz i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 6 200 000 zł.
Organizacja zarobiła 6 194 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 194 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Management advisory a. puncewicz i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki