AGD EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686485
NIP
7162820961
REGON
367774415

Podsumowanie

aktywa
58 tys.
przychód
44 tys.
zysk
-3 tys.
wartość firmy
29 tys.
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
PUŁAWY
Adres
UL. ZYGMUNTA WRÓBLEWSKIEGO, 20
Kod pocztowy
24-100
Rejestracja
2017-07-12
Rozpoczęcie działalności
2017-07-12
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Agd expert osiągnęła 43 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 520 zł.
Strata netto wyniosła 2860 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 660 zł w 2022 roku.
• 23 730 zł w 2021 roku.
• 14 570 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2860 zł w 2022 roku.
• -18 675 zł w 2021 roku.
• -22 810 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agd expert wynosi 29 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 109 150 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 107 zł w 2022 roku.
• 15 820 zł w 2021 roku.
• 16 870 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Agd expert wyniosła 57 997 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4898 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 990 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 997 zł w 2022 roku.
• 33 470 zł w 2021 roku.
• 46 644 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Agd expert wyniosły 69 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 990 zł w 2022 roku
• 42 603 zł w 2021 roku
• 37 103 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Agd expert wykazała przychody na poziomie 43 660 zł.
Organizacja zarobiła -2860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Agd expert wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Hrytsaienko Lidiia posiada 400 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Pyvovar Olena posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.