INVENT PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678739
NIP
9820378446
REGON
367313418

Podsumowanie

aktywa
23,2 mln
przychód
43,6 mln
zysk
669 tys.
wartość firmy
33 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 225/243
Kod pocztowy
93-231
Rejestracja
2017-05-18
Rozpoczęcie działalności
2017-05-18
Kapitał zakładowy
30000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.inventpeople.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Invent people osiągnęła 43 579 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 579 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 910 334 zł.
Zysk netto wyniósł 669 268 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 714 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 579 602 zł w 2022 roku.
• 21 663 697 zł w 2021 roku.
• 10 317 752 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 669 268 zł w 2022 roku.
• 794 491 zł w 2021 roku.
• 139 713 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invent people wynosi 32 998 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 268 395 zł a 108 949 005 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 594 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 998 533 zł w 2022 roku.
• 18 386 873 zł w 2021 roku.
• 7 607 928 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Invent people wyniosła 23 195 774 zł.
a
ktywa trwałe to 17 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 177 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 195 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 691 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 504 581 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 631 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 195 774 zł w 2022 roku.
• 7 071 475 zł w 2021 roku.
• 3 060 006 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Invent people wyniosły 21 504 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 195 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 298 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 504 581 zł w 2022 roku
• 6 049 549 zł w 2021 roku
• 2 832 572 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Invent people wykazała przychody na poziomie 43 579 602 zł.
Organizacja zarobiła 781 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 669 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 376 zł w 2022 roku
• 197 655 zł w 2021 roku
• 82 047 zł w 2020 roku

Organizacja Invent people wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Brzostek Tomasz posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Klimkowski Marek posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do INVENT PEOPLE

Organizacja Numer KRS
1
0000439010
2
0000928683
3
0000671066
4
0000134429
5
0000481761
6
0000308242
7
0000246793
8
0000741585
9
0000474599
10
0000820078
11
0000779976
12
0000248319
13
0000566439
14
0000051602
15
0000278165
16
0000431163
17
0000146899
18
0000511863
19
0000138062
20
0000052145
21
0000816784
22
0000260179
23
0000761411
24
0000563980
25
0000067730
26
0000827730
27
0000086070
28
0000260465
29
0000106610
30
0000181177