NOWA EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678356
NIP
7182146137
REGON
367292768

Podsumowanie

aktywa
1,7 mln
przychód
6,8 mln
zysk
258 tys.
wartość firmy
6,2 mln
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
NOWOGRÓD
Adres
UL. TARGOWA, 6
Kod pocztowy
18-414
Rejestracja
2017-05-15
Rozpoczęcie działalności
2017-05-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.nowaekologia.pl
Email
biuro@nowaekologia.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Nowa ekologia osiągnęła 6 814 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 809 010 zł. Pozostałe przychody to 5782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 551 046 zł.
Zysk netto wyniósł 257 964 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 131 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 814 791 zł w 2023 roku.
• 682 538 833 zł w 2022 roku.
• 6 724 180 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 964 zł w 2023 roku.
• 380 162 zł w 2022 roku.
• 375 542 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowa ekologia wynosi 6 233 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 658 202 zł a 17 036 979 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 034 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 233 252 zł w 2023 roku.
• 457 011 266 zł w 2022 roku.
• 6 488 635 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Nowa ekologia wyniosła 1 645 326 zł.
a
ktywa trwałe to 92 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 552 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 645 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 877 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 767 723 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 645 326 zł w 2023 roku.
• 1 717 784 zł w 2022 roku.
• 2 110 455 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Nowa ekologia wyniosły 767 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 645 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 767 723 zł w 2023 roku
• 1 098 145 zł w 2022 roku
• 1 438 879 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Nowa ekologia wykazała przychody na poziomie 6 814 791 zł.
Organizacja zarobiła 289 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 716 zł w 2023 roku
• 49 035 zł w 2022 roku
• 38 501 zł w 2021 roku

Organizacja Nowa ekologia wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Szewczyk Zbigniew posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.