GPC AUTO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659511
NIP
9512427611
REGON
366380393

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
0
zysk
0
wartość firmy
4 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CALOWA, 19A
Kod pocztowy
02-995
Rejestracja
2017-01-20
Rozpoczęcie działalności
2017-01-20
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gpc auto media osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 0 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• -0 zł w 2021 roku.
• -0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpc auto media wynosi 3754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 012 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3754 zł w 2022 roku.
• 3752 zł w 2021 roku.
• 3752 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gpc auto media wyniosła 1 201 560 zł.
a
ktywa trwałe to 1 087 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 201 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 196 557 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 201 560 zł w 2022 roku.
• 1 067 930 zł w 2021 roku.
• 1 036 403 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gpc auto media wyniosły 1 196 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 201 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 196 557 zł w 2022 roku
• 1 062 927 zł w 2021 roku
• 1 031 400 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gpc auto media wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Gpc auto media wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Glta Capital posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2018 jest Glta Capital kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2017 do 24.01.2018 był Largbud kontrolując 100% udziałów.