GRUBA RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583474
NIP
5882412812
REGON
362882985

Podsumowanie

aktywa
47,4 mln
przychód
185,9 mln
zysk
3,7 mln
wartość firmy
156,6 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GOŚCICINO
Adres
UL. KLIMKA, 12
Kod pocztowy
84-241
Rejestracja
2015-11-02
Rozpoczęcie działalności
2015-11-02
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gruba recykling osiągnęła 185 886 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 527 343 zł. Pozostałe przychody to 359 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 181 843 633 zł.
Zysk netto wyniósł 3 683 710 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 846 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 886 471 zł w 2023 roku.
• 297 428 875 zł w 2022 roku.
• 308 872 885 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 330 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 683 710 zł w 2023 roku.
• 401 499 zł w 2022 roku.
• 7 644 407 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gruba recykling wynosi 156 590 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 931 641 zł a 464 716 178 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 849 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 590 795 zł w 2023 roku.
• 215 060 772 zł w 2022 roku.
• 254 709 170 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gruba recykling wyniosła 47 368 101 zł.
a
ktywa trwałe to 12 851 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 516 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 368 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 908 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 459 247 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 214 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 368 101 zł w 2023 roku.
• 47 880 637 zł w 2022 roku.
• 69 712 619 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gruba recykling wyniosły 23 459 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 368 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 152 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 459 247 zł w 2023 roku
• 27 655 493 zł w 2022 roku
• 45 424 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gruba recykling wykazała przychody na poziomie 185 886 471 zł.
Organizacja zarobiła 4 770 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 087 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 683 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 087 198 zł w 2023 roku
• 545 145 zł w 2022 roku
• 1 362 751 zł w 2021 roku

Organizacja Gruba recykling wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gruba Rafał posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gruba Krzysztof posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gruba Krzysztof (50% udziałów)
• Gruba Rafał (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2015 do 18.12.2015 był Gruba Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GRUBA RECYKLING