BCD POLYMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255174
NIP
7772903697
REGON
300280912

Podsumowanie

aktywa
46,8 mln
przychód
150,5 mln
zysk
-546 tys.
wartość firmy
118,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SUCHY LAS
Adres
OBORNICKA, 39
Kod pocztowy
62-002
Rejestracja
2006-04-26
Rozpoczęcie działalności
2006-04-07
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO - CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. JEŻELI POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bcd polymers osiągnęła 150 502 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 149 883 318 zł. Pozostałe przychody to 619 476 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 429 601 zł.
Strata netto wyniosła 546 284 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 109 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 502 793 zł w 2023 roku.
• 193 089 912 zł w 2022 roku.
• 225 005 271 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -391 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -546 284 zł w 2023 roku.
• 377 108 zł w 2022 roku.
• 9 635 458 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bcd polymers wynosi 118 754 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 376 256 983 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 495 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 754 615 zł w 2023 roku.
• 149 064 172 zł w 2022 roku.
• 207 091 646 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bcd polymers wyniosła 46 755 647 zł.
a
ktywa trwałe to 421 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 333 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 755 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 559 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 196 421 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 857 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 755 647 zł w 2023 roku.
• 49 569 311 zł w 2022 roku.
• 57 388 234 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bcd polymers wyniosły 22 196 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 755 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 750 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 196 421 zł w 2023 roku
• 24 463 801 zł w 2022 roku
• 32 659 832 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bcd polymers wykazała przychody na poziomie 150 502 793 zł.
Organizacja zarobiła -51 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 495 155 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -546 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -968% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 495 155 zł w 2023 roku
• 233 076 zł w 2022 roku
• 2 641 172 zł w 2021 roku

Organizacja Bcd polymers wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

European Polymers And Chemicals Distribution Bvba posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.12.2011 jest European Polymers And Chemicals Distribution Bvba kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2006 do 09.12.2011 był Carlson Capital Partners kontrolując 100% udziałów.