GXO LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000158644
NIP
9820243290
REGON
472039574

Podsumowanie

aktywa
149,6 mln
przychód
181,7 mln
zysk
110 tys.
wartość firmy
150 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MARCINA FLISA, 6
Kod pocztowy
02-247
Rejestracja
2003-04-15
Rozpoczęcie działalności
1998-10-26
Kapitał zakładowy
63000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gxo logistics poland osiągnęła 181 734 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 181 688 415 zł. Pozostałe przychody to 45 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 181 578 305 zł.
Zysk netto wyniósł 110 110 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 476 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 734 155 zł w 2022 roku.
• 163 045 507 zł w 2021 roku.
• 137 467 497 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -330 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 110 zł w 2022 roku.
• 8 521 623 zł w 2021 roku.
• 4 882 274 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gxo logistics poland wynosi 149 984 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 101 103 zł a 454 335 388 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 115 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 984 014 zł w 2022 roku.
• 171 088 385 zł w 2021 roku.
• 133 087 761 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gxo logistics poland wyniosła 149 562 341 zł.
a
ktywa trwałe to 94 733 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 828 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 562 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 849 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 712 382 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 230 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 562 341 zł w 2022 roku.
• 133 674 325 zł w 2021 roku.
• 60 971 848 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gxo logistics poland wyniosły 111 712 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 562 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 514 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 712 382 zł w 2022 roku
• 95 934 476 zł w 2021 roku
• 31 753 623 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gxo logistics poland wykazała przychody na poziomie 181 734 155 zł.
Organizacja zarobiła 1 108 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 998 145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 90% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 998 145 zł w 2022 roku
• 2 995 032 zł w 2021 roku
• 1 511 746 zł w 2020 roku

Organizacja Gxo logistics poland wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gxo Logistics Fh Limited posiada 63 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2024 jest Gxo Logistics Fh Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2023 do 13.06.2024 był Gxo Logistics Europe Sas kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.04.2016 do 29.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Xpo Supply Chain International Sas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.