AVIROYAL PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000846534
NIP
7822883791
REGON
386336726

Podsumowanie

aktywa
2,2 mln
przychód
10 mln
zysk
617 tys.
wartość firmy
9,7 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. ŚW. MICHAŁA, 43
Kod pocztowy
61-119
Rejestracja
2020-06-22
Rozpoczęcie działalności
2020-06-22
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Aviroyal palace osiągnęła 9 975 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 975 163 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 358 165 zł.
Zysk netto wyniósł 616 998 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 987 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 975 163 zł w 2021 roku.
• 1 623 027 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 308 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 616 998 zł w 2021 roku.
• 89 702 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aviroyal palace wynosi 9 679 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 561 470 zł a 24 937 908 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 839 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 679 569 zł w 2021 roku.
• 1 545 603 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Aviroyal palace wyniosła 2 208 618 zł.
a
ktywa trwałe to 1 335 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 873 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 208 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 748 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 459 991 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 104 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 208 618 zł w 2021 roku.
• 1 351 301 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Aviroyal palace wyniosły 1 459 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 208 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 729 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 459 991 zł w 2021 roku
• 1 211 599 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Aviroyal palace wykazała przychody na poziomie 9 975 163 zł.
Organizacja zarobiła 771 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 616 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 543 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Organizacja Aviroyal palace wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kraszewska Oliwia posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Grunwald Seweryn posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2021 jest Kraszewska Oliwia kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2020 do 27.01.2021 była Kraszewska Oliwia kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do AVIROYAL PALACE

Organizacja Numer KRS
1
0000751186
2
0000043763
3
0000469170
4
0000749244
5
0000510480
6
0000586097
7
0000335928
8
0000003087
9
0000959332
10
0000067512
11
0000737318
12
0000764383
13
0000535525
14
0000148773
15
0000273572
16
0000242258
17
0000021542
18
0000212011
19
0000007787
20
0000814256
21
0000087416
22
0000693336
23
0000567799
24
0000670828
25
0000074816
26
0000345004
27
0000962737
28
0000795728
29
0000318913
30
0000361827